Esha

Cấp độ tối đa: 5

Gây sát thương phép thuật, giảm một nửa tốc độ di chuyển của mục tiêu và các kẻ địch gần kề trong một khoảng thời gian.
Có thể thi triển Esma trong vòng 5 giây sau khi sử dụng Esha.
Tiêu thụ 1 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: 5% MATK / 3 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: 10% MATK / 4 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: 15% MATK / 5 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: 20% MATK / 6 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: 25% MATK / 7 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.