Curse Explosion

Cấp độ tối đa: 10

Gây sát thương phép thuật bóng tối lên mục tiêu và các đối tượng xung quanh trong phạm vi 7×7 ô.
Gây sát thương cao hơn khi mục tiêu đang bị lời nguyền của quỷ.

[Cấp 1]: 500% MATK / 1700% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 2]: 600% MATK / 1900% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 3]: 700% MATK / 2100% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 4]: 800% MATK / 2300% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 5]: 900% MATK / 2500% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 6]: 1000% MATK / 2700% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 7]: 1100% MATK / 2900% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 8]: 1200% MATK / 3100% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 9]: 130% MATK / 3300% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa
[Cấp 10]: 1400% MATK / 3500% MATK với mục tiêu bị nguyền rủa

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.