Fairy's Soul

Cấp độ tối đa: 5

Phù phép linh hồn của chính bản thân hoặc người chơi khác mang năng lượng linh hồn của Tiên.
Tăng MATK và giảm thời gian thi triển kỹ năng trong một khoảng thời gian.
Không thể áp dụng lên đối tượng đã thay đổi linh hồn.
Tiêu thụ 1 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: MATK +10 / Thời gian thi triển -5% / 1 phút hiệu lực.
[Cấp 2]: MATK +20 / Thời gian thi triển -5% / 2 phút hiệu lực.
[Cấp 3]: MATK +30 / Thời gian thi triển -7% / 3 phút hiệu lực.
[Cấp 4]: MATK +40 / Thời gian thi triển -7% / 4 phút hiệu lực.
[Cấp 5]: MATK +50 / Thời gian thi triển -10% / 5 phút hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.