Shadow's Soul

Cấp độ tối đa: 5

Phù phép linh hồn của chính bản thân hoặc người chơi khác thành linh hồn mang năng lượng bóng tối.
Tăng tỉ lệ chí mạng và tốc độ đánh trong một khoảng thời gian.
Không thể áp dụng lên đối tượng đã thay đổi linh hồn.
Tiêu thụ 1 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: CRI +12 / ASPD +1 / 1 phút hiệu lực.
[Cấp 2]: CRI +14 / ASPD +1 / 2 phút hiệu lực.
[Cấp 3]: CRI +16 / ASPD +2 / 3 phút hiệu lực.
[Cấp 4]: CRI +18 / ASPD +2 / 4 phút hiệu lực.
[Cấp 5]: CRI +20 / ASPD +3 / 5 phút hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.