Light of the Sun

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức Mặt Trời.
Hấp thụ năng lượng mặt trời, tăng sát thương cho kỹ năng Solar Burst.
Kỹ năng này không thể kích hoạt cùng với kỹ năng Light of the MoonLight of the Star.

[Cấp 1]: Sát thương +5% / 20 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương +10% / 30 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương +15% / 40 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương +20% / 50 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương +25% / 60 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.