Universe Stance

Cấp độ tối đa: 3

Tư thế chuẩn bị.
Đứng đúng tư thế để chuẩn bị cho các đòn đánh mang năng lượng vũ trụ.
Chỉ có thể ra các đòn tấn công khi kỹ năng này được kích hoạt, đồng thời tăng điểm cho tất cả chỉ số chính (All Stats).

[Cấp 1]: Các chỉ số chính +3
[Cấp 2]: Các chỉ số chính +4
[Cấp 3]: Các chỉ số chính +5

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.