Spear Quicken

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tốc độ đánh, né tránh và sát thương chí mạng trong một khoảng thời gian khi đang sử dụng Thương hoặc Giáo.
Hiệu ứng sẽ mất khi thay đổi hoặc gỡ vũ khí.

[Cấp 1]: Crit +3, Flee +2 trong 30 giây
[Cấp 2]: Crit +6, Flee +4 trong 60 giây
[Cấp 3]: Crit +9, Flee +6 trong 90 giây
[Cấp 4]: Crit +12, Flee +8 trong 120 giây
[Cấp 5]: Crit +15, Flee +10 trong 150 giây
[Cấp 6]: Crit +18, Flee +12 trong 180 giây
[Cấp 7]: Crit +21, Flee +14 trong 210 giây
[Cấp 8]: Crit +24, Flee +16 trong 240 giây
[Cấp 9]: Crit +27, Flee +18 trong 270 giây
[Cấp 10]: Crit +30, Flee +20 trongs 300 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.