Stellar Stance

Cấp độ tối đa: 3

Tư thế chuẩn bị.
Đứng đúng tư thế để chuẩn bị cho các chiêu thức sử dụng năng lượng của các Ngôi Sao.
Chỉ có thể ra các đòn tấn công khi kỹ năng này được kích hoạt, đồng thời tăng tốc độ đánh cho nhân vật.

[Cấp 1]: ASPD +6%
[Cấp 2]: ASPD +8%
[Cấp 3]: ASPD +10%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.