Light of the Moon

Cấp độ tối đa: 5

Chiêu thức Mặt Trăng.
Hấp thụ năng lượng mặt trăng, tăng sát thương cho kỹ năng Full Moon Kick.
Kỹ năng này không thể kích hoạt cùng với Light of the SunLight of the Star.

[Cấp 1]: Sát thương +5% / 20 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương +10% / 30 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương +15% / 40 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương +20% / 50 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương +25% / 60 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.