Defender (Defending Aura)

Cấp độ tối đa: 5

Giảm lượng sát thương tầm xa nhận từ các đòn đánh đồng thời giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của nhân vật.
Kỹ năng có hiệu lực trong 3 phút và có thể hủy trạng thái này bằng cách thi triển lại.
Yêu cầu đang cầm Khiên – Shield.

[Cấp 1]: -20% sát thương tầm xa, -20% ASPD
[Cấp 2]: -35% sát thương tầm xa, -15% ASPD
[Cấp 3]: -50% sát thương tầm xa, -10% ASPD
[Cấp 4]: -65% sát thương tầm xa, -5% ASPD
[Cấp 5]: -80% sát thương tầm xa

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.