Heat Barrel (Acceleration Bullet)

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng toàn bộ đồng xu để tăng sát thương, tốc độ bắn, giảm thời gian thi triển cố định nhưng bị giảm độ chính xác trong 1 phút.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến các giá trị được thay đổi. Hiệu ứng sẽ mất nếu nhân vật chuyển vũ khí trong thời gian hiệu lực.
Không thể sử dụng chung với Platinum Alter hoặc Madness Canceller.

[Cấp 1]: ASPD +1, HIT -30
[Cấp 2]: ASPD +2, HIT -35
[Cấp 3]: ASPD +3, HIT -40
[Cấp 4]: ASPD +4, HIT -45
[Cấp 5]: ASPD +5, HIT -50

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.