Fire Rain (Fire Deluge)

Cấp độ tối đa: 5

Khai hỏa một luồng đạn rộng 3×10 ô về phía trước và có tỉ lệ loại bỏ các kĩ năng trên mặt đất trên đường đi của hỏa lực.
Tiêu hao 10 viên đạn
Trang bị yêu cầu: Súng máy (Gatling Gun).

[Cấp 1]: 3800% sát thương, 20% hủy bỏ hiệu ứng
[Cấp 2]: 4100% sát thương, 25% hủy bỏ hiệu ứng
[Cấp 3]: 4400% sát thương, 30% hủy bỏ hiệu ứng
[Cấp 4]: 4700% sát thương, 35% hủy bỏ hiệu ứng
[Cấp 5]: 5000% sát thương, 40% hủy bỏ hiệu ứng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.