Dragon Tail (Magic Beast Tail)

Cấp độ tối đa: 10

Phóng một quả tên lửa nhắm vào đối tượng. Sát thương tăng theo Base Level.
Sát thương tăng mạnh nếu đối tượng bị đánh dấu Omega bởi Crimson Marker.
Tiêu hao 1 Dragon Tail Missile
Trang bị yêu cầu: Súng phóng lựu

[Cấp 1]: 700% sát thương / 1400% khi có dấu
[Cấp 2]: 900% sát thương / 1800% khi có dấu
[Cấp 3]: 1100% sát thương/ 2200% khi có dấu
[Cấp 4]: 1300% sát thương / 2600% khi có dấu
[Cấp 5]: 1500% sát thương / 3000% khi có dấu
[Cấp 6]: 1700% sát thương / 3400% khi có dấu
[Cấp 7]: 1900% sát thương / 3800% khi có dấu
[Cấp 8]: 2100% sát thương / 4200% khi có dấu
[Cấp 9]: 2300% sát thương / 4600% khi có dấu
[Cấp 10]: 2500% sát thương / 5000% khi có dấu

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.