Fire Dance (Dance of Massacre)

Cấp độ tối đa: 10

Xả đạn vào đám đông đang vây quanh, độ rộng 7×7 ô.
Sát thương tăng theo cấp độ của Desperado.
Sát thương tăng theo Base Level.
Tiêu hao 3 viên đạn.
Trang bị yêu cầu: Súng lục (Revolver).

[Cấp 1]: 300% sát thương
[Cấp 4]: 400% sát thương
[Cấp 2]: 500% sát thương
[Cấp 3]: 600% sát thương
[Cấp 5]: 700% sát thương
[Cấp 6]: 800% sát thương
[Cấp 7]: 900% sát thương
[Cấp 8]: 1000% sát thương
[Cấp 9]: 1100% sát thương
[Cấp 10]: 1200% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.