Eternal Chain (Infinite Chain)

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tỉ lệ kích hoạt hiệu ứng của Chain Action và cho phép sử dụng cho mọi loại súng.
Độ hiệu quả của Chain Action được xác định bởi cấp độ Eternal Chain cao nhất đã học.
Tốn 1 đồng xu.

[LV 1]: Hiệu lực 45 giây
[LV 2]: Hiệu lực 60 giây
[LV 3]: Hiệu lực 75 giây
[LV 4]: Hiệu lực 90 giây
[LV 5]: Hiệu lực 105 giây
[LV 6]: Hiệu lực 120 giây
[LV 7]: Hiệu lực 135 giây
[LV 8]: Hiệu lực 150 giây
[LV 9]: Hiệu lực 165 giây
[LV 10]: Hiệu lực 180 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.