Banishing Buster (Exile)

Cấp độ tối đa: 10

Gây sát thương trầm trọng và làm mất ngẫu nhiên một hiệu ứng nào đó của 1 mục tiêu.
Tiêu hao 1 viên đạn.
Trang bị yêu cầu: Súng Shotgun

[Cấp 1]: 1200% sát thương, 55% làm mất buff
[Cấp 2]: 1400% sát thương, 60% làm mất buff
[Cấp 3]: 1600% sát thương, 65% làm mất buff
[Cấp 4]: 1800% sát thương, 70% làm mất buff
[Cấp 5]: 2000% sát thương, 75% làm mất buff
[Cấp 6]: 2200% sát thương, 80% làm mất buff
[Cấp 7]: 2400% sát thương, 85% làm mất buff
[Cấp 8]: 2600% sát thương, 90% làm mất buff
[Cấp 9]: 2800% sát thương, 95% làm mất buff
[Cấp 10]: 3000% sát thương, 100% làm mất buff

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.