Devotion (Sacrifice)

Cấp độ tối đa: 5

Bảo vệ một thành viên tổ đội bằng cách liên kết và nhận toàn bộ sát thương gây lên họ trong một khoảng thời gian.
Kỹ năng chỉ có hiệu lực khi chênh lệch cấp độ giữa nhân vật và các đối tượng không quá 10.
Kỹ năng mất hiệu lực khi một trong các thành viên tổ đội đi quá xa khỏi sự liên kết hoặc chết. Không thể áp dụng lên các Crusader khác.

[Cấp 1]: Bảo vệ 1 thành viên, liên kết trong 7 ô, 30 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: Bảo vệ 2 thành viên, liên kết trong 8 ô, 45 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: Bảo vệ 3 thành viên, liên kết trong 9 ô, 60 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: Bảo vệ 4 thành viên, liên kết trong 10 ô, 75 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: Bảo vệ 5 thành viên, liên kết trong 11 ô, 90 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.