Holy Cross

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công đối phương bằng đòn đánh kép hình thập giá mang thuộc tính Thánh. Có tỉ lệ làm đối thủ bị Lóa.
Sát thương tăng gấp đôi khi cầm Thương hai tay.

[Cấp 1]: 11 SP, 135% ATK, có 3% gây Lóa.
[Cấp 2]: 12 SP, 170% ATK, có 6% gây Lóa.
[Cấp 3]: 13 SP, 205% ATK, có 9% gây Lóa.
[Cấp 4]: 14 SP, 240% ATK, có 12% gây Lóa.
[Cấp 5]: 15 SP, 275% ATK, có 15% gây Lóa.
[Cấp 6]: 16 SP, 310% ATK, có 18% gây Lóa.
[Cấp 7]: 17 SP, 345% ATK, có 21% gây Lóa.
[Cấp 8]: 18 SP, 380% ATK, có 24% gây Lóa.
[Cấp 9]: 19 SP, 415% ATK, có 27% gây Lóa.
[Cấp 10]: 20 SP, 450% ATK, có 30% gây Lóa.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.