Reflect Shield

Cấp độ tối đa: 10

Phản một phần sát thương cận chiến ngược lại đối thủ trong 5 phút.
Yêu cầu đang cầm Khiên – Shield.

[Cấp 1]: 35 SP, phản 13% sát thương.
[Cấp 2]: 40 SP, phản 16% sát thương.
[Cấp 3]: 45 SP, phản 19% sát thương.
[Cấp 4]: 50 SP, phản 22% sát thương.
[Cấp 5]: 55 SP, phản 25% sát thương.
[Cấp 6]: 60 SP, phản 28% sát thương.
[Cấp 7]: 65 SP, phản 31% sát thương.
[Cấp 8]: 70 SP, phản 34% sát thương.
[Cấp 9]: 75 SP, phản 37% sát thương.
[Cấp 10]: 80 SP, phản 40% sát thương.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.