Howling of Lion

Cấp độ tối đa: 5

Phát tiếng gầm của Sư Tử, gây sát thương cho các đối tượng đứng xung quanh.
Nếu đối tượng đứng trong vùng biểu diễn của Maestro hay Wanderer, hiệu ứng đó sẽ bị hủy.

[Cấp 1]: AoE 5×5 ô, ATK 500%, 1 Spirit Sphere
[Cấp 2]: AoE 5×5 ô, ATK 1000%, 1 Spirit Sphere
[Cấp 3]: AoE 7×7 ô, ATK 1500%, 2 Spirit Sphere
[Cấp 4]: AoE 7×7 ô, ATK 2000%, 2 Spirit Sphere
[Cấp 5]: AoE 9×9 ô, ATK 2500%, 3 Spirit Sphere

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.