Shield Charge (Smite)

Cấp độ tối đa: 5

Đập tấm Khiên thẳng vào đối thủ, làm hắn văng ra sau khá xa và nẩy đom đóm.
Yêu cầu đang cầm Khiên – Shield.

[Cấp 1]: 120% ATK, văng 5 ô, 20% bị Choáng.
[Cấp 2]: 140% ATK, văng 6 ô, 25% bị Choáng.
[Cấp 3]: 160% ATK, văng 7 ô, 30% bị Choáng.
[Cấp 4]: 180% ATK, văng 8 ô, 35% bị Choáng.
[Cấp 5]: 200% ATK, văng 9 ô, 40% bị Choáng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.