Hell's Plant

Cấp độ tối đa: 5

Mọc một cây ăn thịt bám trên cơ thể, tấn công liên tục bất kỳ ai đến gần trong phạm vi 5×5 ô.
Gây sát thương cận chiến khá trầm trọng, có tỉ lệ làm nạn nhân bị chảy máuchoáng.
Sát thương tăng theo INT và cấp độ Bio Cannibalize cao nhất đã học.
Tiêu hao 1 Plant Bottle.

[Cấp 1]: 10% bị chảy máu, 30% bị choáng, 60 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 15% bị chảy máu, 40% bị choáng, 90 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 20% bị chảy máu, 50% bị choáng, 120 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 25% bị chảy máu, 60% bị choáng, 150 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 30% bị chảy máu, 70% bị choáng, 180 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.