Fire Expansion

Cấp độ tối đa: 5

Có nhiều hiệu ứng cháy khác nhau khi ném vật gì đó vào ngọn lửa Demonic Fire đang rực cháy.
Hiệu ứng phụ thuộc vào vật phẩm sử dụng và cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: Tiêu hao 1 Oil Bottle / Sát thương của Demonic Fire +50% / Thời gian cháy +10 giây.
[Cấp 2]: Tiêu hao 1 Explosive Powder / Sát thương của Demonic Fire tăng theo INT của nhân vật.
[Cấp 3]: Tiêu hao 1 Smoke Powder / Demonic Fire chuyển thành Smoke bullet / Giảm sát thương tầm xa và cận chiến / Tăng né tránh
[Cấp 4]: Tiêu hao 1 Tear Gas / Demonic Fire chuyển thành Tear Gas / Giảm HP, độ chính xác, né tránh.
[Cấp 5]: Tiêu hao 1 Acid Bottle / Demonic Fire chuyển thành Acid Demonstration / Kích hoạt kỹ năng ở cấp độ cao nhất đã học.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.