Crazy Weed

Cấp độ tối đa: 10

Thả những sợi dây leo khổng lồ tấn công các mục tiêu trong phạm vi 9×9 ô.
Gây 2 lần sát thương vật lý tầm xa với thuộc tính tùy theo thuộc tính của vũ khí và loại vỏ toàn bộ bẫy trong vùng có dây leo.
Sát thương dây leo tăng theo Base Level và cấp độ kỹ năng.
Số lượng dây leo tăng theo cấp độ kỹ năng.
Tiêu hao 1 Thorn Plant Seed.

[Cấp 1]: 800% sát thương, 3 dây leo
[Cấp 2]: 900% sát thương, 4 dây leo
[Cấp 3]: 1000% sát thương, 4 dây leo
[Cấp 4]: 1100% sát thương, 5 dây leo
[Cấp 5]: 1200% sát thương, 5 dây leo
[Cấp 6]: 1300% sát thương, 6 dây leo
[Cấp 7]: 1400% sát thương, 6 dây leo
[Cấp 8]: 1500% sát thương, 7 dây leo
[Cấp 9]: 1600% sát thương, 7 dây leo
[Cấp 10]: 1700% sát thương, 8 dây leo

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.