Wall of Thorn

Cấp độ tối đa: 5

Tạo một vòng bảo vệ bằng gai xung quanh một vị trí, gây sát thương và hất văng những ai chạm vào.
Tường gai sẽ bị phá hủy khi nhận đủ lượng sát thương. Nếu tường gai nhận sát thương thuộc tính Lửa, nó sẽ cháy rực và biến thành tường lửa.
Chỉ tạo được một vòng bảo vệ mỗi lần.
Tiêu hao 1 Thorny Plant Seed.

[Cấp 1]: Có hiệu lực trong 10 giây
[Cấp 2]: Có hiệu lực trong 11 giây
[Cấp 3]: Có hiệu lực trong 12 giây
[Cấp 4]: Có hiệu lực trong 13 giây
[Cấp 5]: Có hiệu lực trong 14 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.