Spore Explosion

Cấp độ tối đa: 10

Ném bom bào tử nấm dính vào một đối tượng, bom sẽ nổ sát thương lên tất cả kẻ địch đứng trong phạm vi nổ.
Sát thương tăng theo Base Level và INT.
Phạm vi nổ tăng theo cấp độ kỹ năng.
Tiêu hao 1 Bomb Mushroom Spore.

[Cấp 1]: 600% sát thương / AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 800% sát thương / AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 1000% sát thương / AoE 5×5 ô
[Cấp 4]: 1200% sát thương / AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: 1400% sát thương / AoE 7×7 ô
[Cấp 6]: 1600% sát thương / AoE 7×7 ô
[Cấp 7]: 1800% sát thương / AoE 9×9 ô
[Cấp 8]: 2000% sát thương / AoE 9×9 ô
[Cấp 9]: 2200% sát thương / AoE 11×11 ô
[Cấp 10]: 2400% sát thương / AoE 11×11 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.