Blood Sucker

Cấp độ tối đa: 5

Cấy một loài thực vật hút máu vào một đối tượng để rút cạn năng lượng sống của nạn nhân đó.
Đối tượng bị mất máu dần dần đồng thời hồi phục HP liên tục cho bản thân. Có thể cấy tối đa 3 cây hút máu.
Hiệu ứng sẽ bị hủy khi nhân vật và đối tượng cách nhau quá 12 ô.
Tiêu hao 1 Blood Sucker Plant Seed.

[Cấp 1]: Hút 10% HP, hiệu lực trong 20 giây
[Cấp 2]: Hút 15% HP, hiệu lực trong 22 giây
[Cấp 3]: Hút 20% HP, hiệu lực trong 24 giây
[Cấp 4]: Hút 25% HP, hiệu lực trong 26 giây
[Cấp 5]: Hút 30% HP, hiệu lực trong 28 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.