Thorns Trap

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một bẫy gai (Thorn Trap) vào một vị trí. Khi đạp phải bẫy, nạn nhân bị trói và liên tục mất máu.
Nếu tấn công bằng các đòn đánh thuộc tính Lửa vào đối tượng vừa đạp phải bẫy gai, họ sẽ thoát khỏi hiệu ứng của bẫy.
Tiêu hao 1 Thorny Plant Seed.

[Cấp 1]: Có hiệu lực trong 10 giây
[Cấp 2]: Có hiệu lực trong 12 giây
[Cấp 3]: Có hiệu lực trong 14 giây
[Cấp 4]: Có hiệu lực trong 16 giây
[Cấp 5]: Có hiệu lực trong 18 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.