Elemental Sympathy

Cấp độ tối đa: 5

Chia sẻ cảm xúc và trò chuyện với Linh hồn, làm tăng HP, SP và ATK cho cả hai. Ngoài ra còn giảm lượng SP tiêu hao của Sorcerer.

[Cấp 1]: Sát thương +25, SP tiêu hao -10%, MaxHP +5%, MaxSP +5%
[Cấp 2]: Sát thương +50, SP tiêu hao -15%, MaxHP +10%, MaxSP +10%
[Cấp 3]: Sát thương +75, SP tiêu hao -20%, MaxHP +15%, MaxSP +15%
[Cấp 4]: Sát thương +100, SP tiêu hao -25%, MaxHP +20%, MaxSP +20%
[Cấp 5]: Sát thương +125, SP tiêu hao -30%, MaxHP +25%, MaxSP +25%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.