Summon Tera

Cấp độ tối đa: 3

Triệu hồi Linh hồn của đất – TERA. Sử dụng các nguyên liệu mang thuộc tính Đất để triệu hồi: Green LiveGreat Nature.

[Cấp 1]: Tồn tại 10 phút / Rút 5 SP mỗi 10 giây / 3 Green Live.
[Cấp 2]: Tồn tại 15 phút / Rút 8 SP mỗi 10 giây / 6 Green Live.
[Cấp 3]: Tồn tại 20 phút / Rút 11 SP mỗi 10 giây / 1 Great Nature.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.