Elemental Control

Cấp độ tối đa: 4

Sai khiến một Linh hồn Nguyên Tố chuyển đổi giữa chế độ nghỉ và các chế độ khác, gồm Hộ thể, Phòng thủ hoặc Tấn công.
Để chuyển Linh hồn về trạng thái nghỉ, chỉ cần sai khiến lại chế độ đang có thêm một lần nữa. Khi trong chế độ nghỉ, Linh hồn hồi phục HP và SP mỗi 3 giây.

[Cấp 1]: Chuyển Linh hồn sang chế độ Hộ thể
[Cấp 2]: Chuyển Linh hồn sang chế độ Phòng thủ
[Cấp 3]: Chuyển Linh hồn sang chế độ Tấn công
[Cấp 4]: Hủy Linh hồn

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.