Varetyr Spear

Cấp độ tối đa: 10

Triệu hồi thanh Lôi Giáo khổng lồ từ trên không trung tấn công một mục tiêu và các đối tượng xung quanh.
Gây sát thương phép thuật thuộc tính Gió và có tỉ lệ làm chúng bị choáng.
Cấp độ của Lightning Loader ảnh hưởng đến sát thương của kỹ năng.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: AoE 5×5 ô
[Cấp 6]: AoE 5×5 ô
[Cấp 7]: AoE 7×7 ô
[Cấp 8]: AoE 7×7 ô
[Cấp 9]: AoE 7×7 ô
[Cấp 10]: AoE 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.