Killing Cloud

Cấp độ tối đa: 5

Tạo một đám mây độc rộng 7×7 ô, bất cứ ai đi vào vùng này đều liên tục nhận sát thương thuộc tính Độc và có tỉ lệ bị nhiễm Cloud Poison trong 5 giây.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến sát thương và thời gian tồn tại của mây độc.

[Cấp 1]: MATK 40% / kháng Độc -5%
[Cấp 2]: MATK 80% / kháng Độc -10%
[Cấp 3]: MATK 120% / kháng Độc -15%
[Cấp 4]: MATK 160% / kháng Độc -20%
[Cấp 5]: MATK 200% / kháng Độc -25%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.