Psychic Wave

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công các mục tiêu bằng sóng của năng lượng tâm linh, gây ra sát thương phép thuật Trung tính nhiều lần khi đứng trong vùng hiệu lực.
Gây 2 lần sát thương khi đang sử dụng Sách hoặc Trượng.
Sát thương tăng theo INT và cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: AoE 7×7 ô, tấn công 3 lần
[Cấp 2]: AoE 7×7 ô, tấn công 4 lần
[Cấp 3]: AoE 9×9 ô, tấn công 5 lần
[Cấp 4]: AoE 9×9 ô, tấn công 6 lần
[Cấp 5]: AoE 11×11 ô, tấn công 7 lần

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.