Diamond Dust

Cấp độ tối đa: 5

Phả một luồng gió băng giá vào một khu vực 9×9 ô, gây sát thương phép thuật thuộc tính Nước và có tỉ lệ làm các đối tượng đứng bên trong bị kết băng (Crystallization).
Cấp độ của Frost Weapon ảnh hưởng đến sát thương gây ra.
Sát thương tăng theo Base Level và INT.

[Cấp 1]: 10% bị kết băng
[Cấp 2]: 15% bị kết băng
[Cấp 3]: 20% bị kết băng
[Cấp 4]: 25% bị kết băng
[Cấp 5]: 30% bị kết băng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.