Unlimited Humming Voice

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca bản nhạc, giúp tất cả đồng đội tăng sát thương phép thuật.
MATK tăng thêm tùy theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Tiêu hao 5 Neck Protection Candy.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 11×11 ô, MATK +4%
[Cấp 2]: AoE 11×11 ô, MATK +8%
[Cấp 3]: AoE 13×13 ô, MATK +12%
[Cấp 4]: AoE 13×13 ô, MATK +16%
[Cấp 5]: AoE 15×15 ô, MATK +20%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.