Beyond of Warcry

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca một bản nhạc khiến các đối tượng xung quanh bị giảm MATK nhưng tăng ATK.
Khi Voice LessonsBeyond of Warcry đạt cấp cao nhất, đối thủ bị mất một lượng tương đương 20% MaxHP của họ và giảm 60 STR.
Không thể sử dụng cùng với Sinking Melody.
Chỉ sử dụng được trong các bản đồ PvP.
Tiêu hao 2 Neck Protection Candy.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Tỉ lệ thành công 10%, hiệu lực 20 giây
[Cấp 2]: Tỉ lệ thành công 15%, hiệu lực 30 giây
[Cấp 3]: Tỉ lệ thành công 20%, hiệu lực 40 giây
[Cấp 4]: Tỉ lệ thành công 25%, hiệu lực 50 giây
[Cấp 5]: Tỉ lệ thành công 30%, hiệu lực 60 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.