Lerad's Dew

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca một bản nhạc có giai điệu sâu lắng, làm tăng MaxHP cho các thành viên tổ đội trong 2 phút.
Không có tác dụng cho những ai đang có hiệu ứng Berserk.
MaxHP tăng thêm tùy theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 11×11 ô, MaxHP +5%
[Cấp 2]: AoE 11×11 ô, MaxHP +8%
[Cấp 3]: AoE 13×13 ô, MaxHP +11%
[Cấp 4]: AoE 13×13 ô, MaxHP +14%
[Cấp 5]: AoE 15×15 ô, MaxHP +17%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.