Song of Mana

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca một bài hát, giúp hồi 1 lượng SP ngay lập tức và tăng tốc độ hồi phục SP cho các thành viên tổ đội.
Càng nhiều người đồng ca, hiệu ứng càng tốt.
Tiêu hao 1 Neck Protection Candy.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 11×11 ô, hồi 10% SP, tăng 50% tốc độ hồi phục SP
[Cấp 2]: AoE 13×13 ô, hồi 10% SP, tăng 100% tốc độ hồi phục SP
[Cấp 3]: AoE 15×15 ô, hồi 15% SP, tăng 150% tốc độ hồi phục SP
[Cấp 4]: AoE 17×17 ô, hồi 15% SP, tăng 200% tốc độ hồi phục SP
[Cấp 5]: AoE 19×19 ô, hồi 20% SP, tăng 250% tốc độ hồi phục SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.