Circle of Nature

Cấp độ tối đa: 5

Phát ra sức mạnh biểu diễn tự nhiên trong vùng 31×31 ô, các đối tượng đứng xung quanh sẽ nhận hiệu ứng tăng tốc độ hồi phục HP.
Độ hiệu quả của kỹ năng tăng theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Chỉ sử dụng được trong các bản đồ PvP.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Tăng 50% tốc độ hồi phục HP
[Cấp 2]: Tăng 100% tốc độ hồi phục HP
[Cấp 3]: Tăng 150% tốc độ hồi phục HP
[Cấp 4]: Tăng 200% tốc độ hồi phục HP
[Cấp 5]: Tăng 250% tốc độ hồi phục HP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.