Song of Despair

Cấp độ tối đa: 5

Tạo ra âm thanh gây đau đớn, nén nó lại và đặt tại một vị trí, đối tượng nào bước qua âm thanh sẽ bị bất động một lúc.
Có thể đặt tối đa 5 nốt nhạc chứa âm thanh tại một thời điểm, chúng tồn tại trong một khoảng thời gian trước khi tự hủy.
Không có tác dụng với Trùm.
Không thể sử dụng trong các bản đồ thành phố.
Tiêu hao 1 Neck Protection Candy.
Yêu cầu đang sử dụng roi hoặc nhạc cụ.

[Cấp 1]: Bất động 8 giây, giữ âm thanh 9 giây
[Cấp 2]: Bất động 10 giây, giữ âm thanh 11 giây
[Cấp 3]: Bất động 12 giây, giữ âm thanh 13 giây
[Cấp 4]: Bất động 14 giây, giữ âm thanh 15 giây
[Cấp 5]: Bất động 16 giây, giữ âm thanh 17 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.