Metallic Sound

Cấp độ tối đa: 10

Ngân một chuỗi âm thanh bổng vào mục tiêu, gây sát thương phép thuật 2 lần liên tiếp lên đối thủ.
Gây sát thương trầm trọng hơn nếu đối phương đang ngủ say (deep sleep).
Cấp độ Voice Lesson cao nhất đã học ảnh hưởng lớn đến sát thương gây ra.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: MATK 120% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 2]: MATK 240% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 3]: MATK 360% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 4]: MATK 480% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 5]: MATK 600% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 6]: MATK 720% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 7]: MATK 840% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 8]: MATK 960% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 9]: MATK 1080% + (cấp độ Voice Lesson x60)%
[Cấp 10]: MATK 1200% + (cấp độ Voice Lesson x60)%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.