Harmonize

Cấp độ tối đa: 5

Vào trạng thái hòa hợp, cân bằng tất cả các chỉ số được cộng thêm của bản thân và một đối tượng trong 60 giây.
Yêu cầu đang sử dụng nhạc cụ.

[Cấp 1]: Các chỉ số chính -10
[Cấp 2]: Các chỉ số chính -15
[Cấp 3]: Các chỉ số chính -20
[Cấp 4]: Các chỉ số chính -25
[Cấp 5]: Các chỉ số chính -30

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.