Echo Song

Cấp độ tối đa: 5

Chơi một giai điệu vang vọng, tăng phòng thủ cho tất cả thành viên tổ đội trong 3 phút.
Phòng thủ tăng thêm tùy theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

[Cấp 1]: DEF +6%, AoE 15×15 ô
[Cấp 2]: DEF +12%, AoE 17×17 ô
[Cấp 3]: DEF +18%, AoE 19×19 ô
[Cấp 4]: DEF +24%, AoE 21×21 ô
[Cấp 5]: DEF +30%, AoE 23×23 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.