Symphony of Lover

Cấp độ tối đa: 5

Biểu diễn một điệu múa lãng mạn làm tăng MDEF cho mọi thành viên tổ đội trong 3 phút.
Hiệu ứng còn làm giảm sát thương phép thuật thuộc tính Hồn ma và Thánh nhận từ đối thủ.
Vũ khí yêu cầu: Roi.

[Cấp 1]: MDEF +2%, MATK Ghost và Holy -3%
[Cấp 2]: MDEF +4%, MATK Ghost và Holy -6%
[Cấp 3]: MDEF +6%, MATK Ghost và Holy -9%
[Cấp 4]: MDEF +8%, MATK Ghost và Holy -12%
[Cấp 5]: MDEF +10%, MATK Ghost và Holy -15%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.