Swing Dance

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng roi và thực hiện một điệu múa, làm tăng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và thời gian thi triển cố định (FCT) của tất cả thành viên tổ đội trong 3 phút.
Tốc độ tấn công tăng thêm tùy theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Vũ khí yêu cầu: Roi.

[Cấp 1]: ASPD +5%, FCT -6%
[Cấp 2]: ASPD +10%, FCT -12%
[Cấp 3]: ASPD +15%, FCT -18%
[Cấp 4]: ASPD +20%, FCT -24%
[Cấp 5]: ASPD +25%, FCT -30%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.