Gentle Touch-Revitalize

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng kinh nghiệm của kỹ thuật điểm huyệt, tăng tốc độ hồi phục HP, MaxHP, DEF và kích hoạt hồi phục HP trong khi di chuyển hoặc tấn công.
Tăng 30% sát thương của Tiger CannonGate of Hell trong thời gian hiệu lực.
Không thể sử dụng chung với Gentle Touch – Change.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere.
Phần DEF được tính riêng, không hiển thị trong bảng chỉ số.

[Cấp 1]: MaxHP +2% / DEF +20 / hồi phục 80% HP
[Cấp 2]: MaxHP +4% / DEF +40 / hồi phục 110% HP
[Cấp 3]: MaxHP +6% / DEF +60 / hồi phục 140% HP
[Cấp 4]: MaxHP +8% / DEF +80 / hồi phục 170% HP
[Cấp 5]: MaxHP +10% / DEF +100 / hồi phục 200% HP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.