Gentle Touch - Change

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng kinh nghiệm của kỹ thuật điểm huyệt để tăng ASPD và sát thương vật lý nhưng giảm 1 lượng HP và MDEF của bản thân.
Tăng 30% sát thương của Rampage BlasterKnuckle Arrow trong thời gian hiệu lực.
Không thể sử dụng chung với Gentle Touch – Revitalize.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: Giảm 1% MaxHP / ATK +8 / ATK +1%
[Cấp 2]: Giảm 2% MaxHP / ATK +16 / ATK +2%
[Cấp 3]: Giảm 3% MaxHP / ATK +24 / ATK +3%
[Cấp 4]: Giảm 4% MaxHP / ATK +32 / ATK +4%
[Cấp 5]: Giảm 5% MaxHP / ATK +40 / ATK +5%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.