Gentle Touch-Energy Gain

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng kinh nghiệm của kỹ thuật điểm huyệt để tăng cường năng lượng chiến đấu cho bản thân.
Tăng 50% sát thương của Combo Finish, Chain Crush ComboTiger Fist trong thời gian hiệu lực.
Khi được kích hoạt, nhân vật có tỉ lệ sẽ thu thập 1 Spirit Sphere mỗi lần tấn công hoặc bị tấn công.

[Cấp 1]: Tiêu hao 1% HP, 15% nhận Spirit Sphere
[Cấp 2]: Tiêu hao 2% HP, 20% nhận Spirit Sphere
[Cấp 3]: Tiêu hao 3% HP, 25% nhận Spirit Sphere
[Cấp 4]: Tiêu hao 4% HP, 30% nhận Spirit Sphere
[Cấp 5]: Tiêu hao 5% HP, 35% nhận Spirit Sphere

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.