Gentle Touch-Cure

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng kinh nghiệm của kỹ thuật điểm huyệt để chữa trị các trạng thái xấu và hồi phục HP cho một đối tượng.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến tỉ lệ chữa trị thành công. Các trạng thái có thể được loại bỏ gồm Hóa đá, Đóng băng, Choáng, Độc, Lóa, Câm lặng, Ảo giác, Thiêu đốt, Lạnh giáĐộc dược của Guillotine Cross.
Khi chữa trị, bản thân tự động mất những trạng thái sau: Hóa đá, Đóng băngChoáng.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.